O nas

ONGGI Stowarzyszenie Kulturalne Polska-Korea
Cele działalności

 • Organizowanie, inicjowanie i popieranie działań służących promowaniu i rozwijaniu kultury, języka i tożsamości koreańskiej w Polsce.
 • Krzewienie wiedzy o historii, życiu współczesnym i osiągnięciach Republiki Korei.
 • Działanie na rzecz rozwoju współpracy kulturalnej, artystycznej, oświatowej i naukowej pomiędzy Polską i Republiką Korei.
 • Wspieranie i angażowanie się w budowanie relacji polsko-koreańskich pomiędzy zainteresowanymi osobami, firmami i instytucjami.
 • Ochrona równości i przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.
 • Rozwijanie przyjażni pomiędzy Polską i Republiką Korei.

ONGGI Poland-Korea Cultural Association
Our Mission

 • Organizing, initiating and supporting activities to promote and develop Korean culture, language and identity in Poland.
 • Promoting knowledge about the history, modern life and achievements of the Republic of Korea.
 • Action for the development of cultural, artistic, educational and scientific cooperation between Poland and the Republic of Korea.
 • Supporting and engaging in building Polish-Korean relations between interested persons, companies and institutions.
 • Protection of equality and counteracting all forms of discrimination.
 • Developing friendship between Poland and the Republic of Korea.

Zobacz nasze działania